Camden St, Dublin 2.

Camden St.  Exterior.

Camden St.  Living Room

Camden St.  Living Room

Camden St.  Kitchen

Camden St.  Kitchen

Camden St.  Kitchen

Camden St.  Bedroom

Camden St.  Landing

Camden St.  Bathroom